Konkursy

VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II

Dnia 12.04.2009r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym odbył się VI Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Janie Pawle II pod honorowym patronatem p. burmistrza Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej dr inż. Augustyna Ormantego.

Organizacją i przeprowadzeniem konkursu zajęły się nauczycielki z dwóch szkół: Szkoły Podstawowej nr 1 w Stanisławiu Dolnym p. Jadwiga Żak, Małgorzata Job-Rozum oraz p. Elżbieta Warchał z ZS nr 5 W Barwałdzie Górnym.

Ze względu na szczególne okoliczności, czas żałoby narodowej, po tragicznej katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem dn. 10.04.2010r., zmagania konkursowe poprzedziło oddanie hołdu i czci wszystkim ofiarom wypadku. Uroczyście wprowadzono ozdobione  kirem poczty sztandarowe obu szkół – współorganizatorów konkursu. Odmówiono modlitwę, po czym krótkie refleksje na temat tragedii wygłosił ks. wizytator Mariusz Wojdan i p. burmistrz Augustyn Ormanty. Pamięć tragicznie zmarłych uczczono minutą ciszy.

Następnie dyrektor SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym mgr Marek Zięba uroczyście powitał przybyłych gości: p. burmistrza dr inż. A. Ormantego, Wizytatora katechetycznego dla Regionu VI ks. Mariusza Wojdana, pozostałych członków komisji oraz uczestników konkursu wraz z opiekunami.

Konkurs objął dwie kategorie wiekowe: uczniów szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów, z terenów naszej gminy. Wzięły w nim udział 3-osobowe drużyny, reprezentujące następujące placówki:
Kategoria szkoła podstawowa:
1. ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym (A. Adamczyk, K. Bliźniak, M. Michalik, opiekun p. L. Kiznar)
2. SP w Barwałdzie Średnim (M. Pacut, M. Sternal, A. Łuczak, opiekun p. K. Górowska)
3. ZS nr 2 w Brodach (A. Kasprzak, M. Kopacz, E. Skiba, opiekun o. Sebastian Feret)
4. ZS nr 6 w Leńczach (A. Kaleta, J. Dudek, N. Liszkiewicz, opiekun p. B. Grych)
5. ZS nr 3 w Przytkowicach (K. Motal, M. Skrzyński, D. Balcer, opiekun p. I. Kondela

6. Zespół Szkolno Przedszkolny w Stanisławiu Dolnym (M. Górny, K. Pach, W. Wilczyńska, opiekun p. D. Karcz)

7. SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym (A. Pająk, K. Potoczak, A. Brózda, opiekunki ks. K. Kruk)
8. SP w Zarzycach Wielkich ( T. Kościelniak, T. Madeja, M. Maślanka, opiekun p. U. Rachwał)

9. ZS nr 4 w Zebrzydowicach (J. Brózda, B. Gross, J. Sarapata, opiekun s. M. Słowik )

Kategoria gimnazjum
1. ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym (J. Malina, Z. Paździorko, K. Pytel, opiekun U. Wąsik)

2. ZS nr 7 w Barwałdzie Średnim (K. Kowalczyk, W. Filek, P. Paździorko, opiekun p. K. Górowska)

3. ZS nr 2 w Brodach (N. Kurowska, L. Lenik, K. Madej, opiekun p. M. Krzystek)
4. ZS nr 1 w Kalwarii Zeb. (K. Cebula, M. Kurpiel, D. Mróz, opiekun p. B. Słonina)
5. ZS nr 6 w Leńczach (J. Kaleta, P. Orłowska, M. Światłoń, opiekun B. Grych)
6. ZS nr 3 w Przytkowicach (J. Gaczorek, J. Jamróz, I. Madeja, opiekun p. Z. Bednarz-Paduch)

7. Gimnazjum nr 8 w Stanisławiu Dolnym (D. Musiał, M. Wąsowicz, N. Wojtaszek, opiekun ks. K. Kruk)
6. ZS nr 4 w Zebrzydowicach (M. Czarniak, D. Goczał, E. Mirocha, opiekun ks. K. Kruk)

 

Konkurs przebiegał w trzech etapach. W pierwszym uczestnicy ze szkół podstawowych pracowali zespołowo: odpowiadali na punktowane pytania na temat życia i działalności papieża Polaka, rozpoznawali osoby, miejsca, zdarzenia ze zdjęć – puzzli oraz wykonywali pracę plastyczną – pocztówkę  „Mój Kraków” – miejsce bliskie papieżowi.

W tym samym czasie uczniowie gimnazjów indywidualnie rozwiązywali pisemny test sprawdzający znajomość biografii Jana Pawła II. Średnia punktacji stanowiła dorobek całej drużyny.

W etapie drugim uczniowie szkół podstawowych indywidualnie rozwiązywali pisemny test dotyczący życia Jana Pawła II. Był on podobnie oceniany jak test gimnazjalistów. Uczniowie gimnazjów w drugim etapie pracowali zespołowo, udzielali ustnych odpowiedzi na pytania dotyczące faktów z życia Jana Pawła II oraz jego pielgrzymek, zgodnie z podaną literaturą. Rozpoznawali obrazy w oparciu tylko o ich fragmenty oraz wykonywali plakat do słów Jana Pawła II „W miłosierdziu Boga świat znajduje pokój, a człowiek szczęście”.

Prace plastyczne zarówno uczniowie szkół podstawowych jak i gimnazjów wykonywali różnymi technikami, m.in. techniką collage, malarstwa, rysunku, fotomontażu, wykorzystując przygotowane przez organizatorów materiały. Powstałe prace wyeksponowano w Sali, w której odbywały się konkursy, po czym komisja oceniła je pod kątem przekazu oraz środków wyrazu artystycznego.

W trzecim etapie udział brały trzy drużyny ze szkół podstawowych i trzy z gimnazjów, które zdobyły w dwóch poprzednich etapach największą ilość punktów. W finale uczestnicy odpowiadali w dwóch turach na pytania ustne za 3 punkty.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: przewodniczący – ks. Mariusz Wojdan – Wizytator katechetyczny dla Regionu VI, członkowie –  ks. proboszcz Konstanty Sordyl, p. Teresa Wypiór – Inspektor Oświaty i Kultury w Urzędzie Miasta Kalwaria Zebrzydowska, p. mgr Barbara Kuźniar-Cudzich – plastyk.
W konkursie w kategorii szkół podstawowych I miejsce zajęła drużyna ze SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym, II miejsce uczniowie z ZSP w Stanisławiu Dolnym, II miejsce zajęli przedstawiciele ZS nr 3 w Przytkowicach.

W kategorii szkół gimnazjalnych I miejsce zajęli reprezentanci ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym, II miejsce uczniowie z ZS nr 1 w Kalwarii Zebrzydowskiej, III miejsce drużyna z ZS Ne 3 w Przytkowicach.

Zwycięzców nagrodzono książkami oraz dyplomami. Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książeczki z myślami Jana Pawła II. Nagrody ufundowane przez Urząd Miasta Kalwarii Zebrzydowskiej wręczali: P. Burmistrz Miasta Kalwaria Zeb. dr inż. Augustyn Ormanty, ks. wizytator Mariusz Wojdan p. T. Wypiór.

Na zakończenie pan dyrektor p. mgr Marian Dudoń, podziękowała komisji, organizatorom, przybyłym gościom i uczestnikom.
Obie placówki organizujące konkurs dziękują  p. Burmistrzowi Miasta Kalwaria Zebrzydowska za objęcie honorowego patronatu nad VI Międzyszkolnym Konkursem Wiedzy o Janie Pawle II.
Podziękowania kierowane są również do uczestników oraz ich opiekunów za trud włożony w przygotowania, Szanownej Komisji za czuwanie nas prawidłowym i sprawnym przebiegiem konkursu. Organizatorki dziękują również p. dyrektorowi mgr inż. M. Dudoniowi z ZS nr 5 w Barwałdzie Górnym oraz p. dyrektorowi mgr M. Ziębie ze SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym, wszystkim nauczycielom i pracownikom SP nr 1 w Stanisławiu Dolnym za wsparcie i pomoc  w przygotowaniu konkursu.

Dziękujemy firmie MASPEX za przekazanie dla uczestników konkursu napoje.

Zapraszamy za rok!

Organizatorki
Jadwiga Żak
mgr M. Job-Rozum
mgr E. Warchał