Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.sp1stanislawdolny.edu.pl

Dane teleadresowe jednostki:

adres: Stanisław Dolny 256, 34-130 Kalwaria Zebrzydowska

telefon/fax: 33 8767677

Data publikacji strony internetowej: 23.01.2020

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23.01.2020

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona www jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • Część plików opublikowanych w serwisie to skany dokumentów opublikowane w formacie .pdf, które nie zostały poddane procesowi optycznego rozpoznawania tekstów (OCR).
 • nie wszystkie fotografie i grafiki w artykułach posiadają opis i tekst alternatywny;

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 22.09.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków osoba odpowiedzialna: Dyrektor Szkoły Podstawowej nr1 im. Jana Pawła II w Stanisławiu Dolnym
 • E-mail: 1spstanislawdolny@vp.pl
 • Telefon: (33) 8767677

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • Do budynku prowadzą trzy wejścia. Główne wejście do szkoły znajduję się od strony drogi gminnej(wschód). Do tego wejścia prowadzą schody (4 stopnie). Drzwi do szkoły od strony zachodniej nie posiadają schodów, nie otwierają się automatycznie. Każde wejście do szkoły zabezpieczone jest elektronicznym wyłącznikiem.
 • Dla osób na wózkach dostępne jest wejście od strony zachodniej. W korytarzu i pomieszczeniach na parterze znajduje się gabinet dyrektora, sekretariat, biblioteka, kuchnia, pokój pedagoga, pokój nauczycielski, gabinet pielęgniarki, świetlica szkolna, stołówka , dwa oddziały przedszkolne, sala gimnastyczna wraz z zapleczem sanitarnym. W budynku nie ma windy.
 • Sekretariat pełniący funkcję dziennika podawczego znajduje się po lewej stronie od wejścia głównego.
 • Przy budynku od strony zachodniej wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku i wszystkich udostępnionych pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma pętli indukcyjnych.